W Dzienniku Ustaw z dnia 3 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: rozporządzenie), (Dz. U. poz. 470). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 4 marca 2017 r.

Straciły moc: zarządzenie nr 15/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Banki, oddziały banków zagranicznych, kasy, Krajowa Spółdzielcza Kasę Oszczędnościowo-Kredytową i firmy inwestycyjne przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (dalej: „BFG”) po raz pierwszy odpowiednio informacje:

 1. sporządzone w zakresie i według wzorów 1-3 i 5 określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 15 marca 2017 r.;
 2. sporządzone w zakresie i według wzorów 1-3, 5 i 6 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz według wzorów 1-3, 5 i 6 określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w terminie do dnia 15 marca 2017 r.;
 3. sporządzone w zakresie i według wzorów 1 i 2 określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 15 marca 2017 r.;
 4. sporządzone w zakresie i według wzorów 1-3 określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki na fundusz gwarancyjny za 2017 r.;
 5. sporządzone w zakresie i według wzorów 1-4 określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji za 2017 r.;
 6. sporządzone w zakresie i według wzorów 1-3 określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia, według stanu za kwiecień 2017 r. – w terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.

W przypadku gdy koniec terminu przekazania informacji przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień roboczy.

Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują właściwym bankom zrzeszającym po raz pierwszy informacje:

 1. sporządzone w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.;
 2. sporządzone w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz według wzoru 1 określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.;
 3. sporządzone w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej po raz pierwszy informacje:

 1. sporządzone w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.;
 2. sporządzone w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz według wzoru 4 określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w terminie do dnia 8 marca 2017 r.

Zasady przekazywania informacji BFG

Zasady przekazywania informacji BFG są określone w rozdziale 9 rozporządzenia oraz w załączniku nr 8 do rozporządzenia (określa sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, oddziały banków zagranicznych, kasy, Kasę Krajową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji BFG).

Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 – 6 i 9 do rozporządzenia, są przekazywane BFG w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją xsd, udostępnioną poniżej (pliki do pobrania). Muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.

Informacje, o których mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia, są przekazywane BFG w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Informacji tych nie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wszystkie przekazywane informacje są szyfrowane.

Informacje określone w rozporządzeniu są przekazywane BFG kanałem teletransmisji. W przypadku awarii kanału teletransmisji, informacje mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.

Szczegółowe informacje dotyczące ich przekazywania, w tym sposób nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji, są zamieszczone w zakładce Kanał teletransmisji – portal BFG STP.

Podmioty przekazujące BFG informacje kanałem teletransmisji, wyznaczają osobę (osoby) upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji BFG przez złożenie, w formie papierowej, zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 40 rozporządzenia zgłoszenia dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji do BFG należy przekazać po raz pierwszy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Zmiana osoby/osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych, wskazanych w zgłoszeniu, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.

Kontakt w sprawie Rozporządzenia

tel. 22 58 30 874, 22 58 30 967

Plik xml, zawierający sprawozdanie (sprawozdania) powinien mieć strukturę zgodną z plikiem zbiorczym, znajdującym się w tym samym katalogu co załączniki, odpowiednio:

 • Bank –ZBK.xsd
 • Bank zrzeszający – ZBS.xsd
 • Odział banku zagranicznego – ZBZ.xsd
 • SKOK – ZKS.xsd
 • Krajowa SKOK – ZKK.xsd
 • Firma inwestycyjna – ZFI.xsd

Metryczka – schemat xsd wspólny dla wszystkich podmiotów i załączników

Bank

Bank zrzeszający – za zrzeszone banki spółdzielcze

Oddział banku zagranicznego

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – za SKOK-i

Firma inwestycyjna