logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Kanał teletransmisji – portal BFG STP
Publikacja: 23 lutego 2017

Kanał teletransmisji – portal BFG STP

Pod adresem https://dane.bfg.pl/#/logowanie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BFG”) udostępnia kanał teletransmisji – Portal BFG STP (system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Intranet dla przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą) w celu umożliwienia przekazywania BFG wymaganych informacji w formie dokumentu elektronicznego.

Za pośrednictwem Portalu BFG STP przekazywane są do BFG informacje na podstawie:

Docelowo za pośrednictwem Portalu BFG STP będą również przekazywane informacje na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów, wydawane na podstawie art. 87, 88 i 330 ust. 6 ustawy o BFG. Obecnie projekty tych rozporządzeń znajdują się w rządowym procesie legislacyjnym.

Zasady przekazywania informacji

Zasady przekazywania informacji BFG są określone w rozporządzeniu MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG oraz w rozporządzeniu MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG.

Załącznik nr 8 do rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG oraz załącznik nr 4 do rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG określają sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji do BFG.

Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 – 6 i 9 do rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, są przekazywane BFG w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją xsd, udostępnioną na stronie internetowej BFG w zakładce rozporządzenie MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG.  Muszą one zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.

Informacje, o których mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, są przekazywane BFG w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Informacji tych nie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, są przekazywane BFG w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją xsd, udostępnioną na stronie internetowej BFG w zakładce rozporządzenie MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG.  Muszą one zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.

Informacje, o których mowa w § 8 rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, są przekazywane BFG w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Informacji tych nie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wszystkie przekazywane informacje muszą być szyfrowane.

Zgłoszenie osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji

Podmioty mające przekazywać BFG kanałem teletransmisji informacje wyznaczają osobę lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji BFG przez złożenie, w formie papierowej, zgłoszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG oraz załącznik nr 3 do rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG.

Pod adresem https://dane.bfg.pl/#/zgloszenie_administratora jest udostępniony formularz do wypełnienia, na podstawie którego generowane jest zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji (Zgłoszenie administratora podmiotu). Po wypełnieniu formularza, na adres poczty elektronicznej osoby ubiegającej się o status administratora podmiotu, zostanie wysłany e-mail, do którego załącznikiem jest wygenerowane zgłoszenie administratora podmiotu – należy je następnie wydrukować oraz przesłać w formie papierowej do Funduszu. Przekazane do Funduszu „Zgłoszenie administratora podmiotu” powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Zgodnie z § 40 rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, zgłoszenia dotyczące osoby lub osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji do BFG należy przekazać po raz pierwszy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG.

Zmiana osoby (osób) upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych, wskazanych w zgłoszeniu, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.

Osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji pełnią funkcje Administratora podmiotu i mają także uprawnienia użytkownika Portalu BFG STP.

Wyznaczona przez podmiot osoba lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji (tj. Administrator podmiotu), na podstawie rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, pełnią funkcje Administratora podmiotu również dla kolejnych rozporządzeń, w tym dla rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 – podmiot jest wówczas zwolniony z obowiązku składania do BFG zgłoszenia osoby lub osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania informacji kanałem teletransmisji są udostępnione poniżej. Pliki oznaczone numerami są kolejnymi wersjami danych plików.

W zestawie plików do pobrania opublikowano również „Instrukcję korzystania z Portalu BFG STP dla administratora podmiotu”, „Instrukcję korzystania z Portalu BFG dla użytkownika kanału teletransmisji”, „Zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu” oraz „Zestawienie informacji przekazywanych przez podmioty do Funduszu za pośrednictwem kanału teletransmisji”.

Kontakt w sprawie kanału teletransmisji
tel. 22 583 09 67, 22 583 09 46
dane@bfg.pl

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2017