W związku z obowiązkiem dokonywania przeglądu i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji, nałożonym na Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”, „Fundusz”) na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), BFG informuje, iż od 2020 roku informacje niezbędne do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji (dalej: „Ankieta”), podmioty będą przekazywały w postaci plików XML poprzez Portal BFG STP.

W styczniu 2020 roku BFG opublikuje przykładowo wypełniony plik xml.

Przesyłane przez podmioty pliki XML muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

  1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej Funduszu.
  2. Pliki powinny być sporządzane zgodnie z ogólną instrukcją wypełniania XSD.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek przekazywania Funduszowi informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji, dotyczące w szczególności rozwiązań organizacyjnych podmiotu, podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, struktury kapitałowej, struktury zatrudnienia, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, z uwzględnieniem strategii rozwoju oraz aktywów i pasywów tego podmiotu, został określony w art. 85 ust. 1 Ustawy, a także w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 („rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624”) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 1080) („Rozporządzenie”), które określa szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania wyżej wskazanych informacji.

Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować na adres ankiety@bfg.pl