Od numeru 2 (67) 2017 “Bezpieczny Bank” jest wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej.|

Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 2 (67) 2017, s. 5-6
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy
nr 2 (67) 2017, s. 7-37
Aleksandra Nadolska 
O dopuszczalności drogi sądowej w sprawie o zapłatę z tytułu niewypłaconej kwoty wolnych środków funduszu stabilizacyjnego z powództwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeciwko Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
(On the admissibility of the legal action by the Bank Guarantee Fund against the National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- -Kredytowa) for payment of unpaid amount of money from the available stabilization fund )
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 38-51
Jacek Adamek
Nadzór religijny nad muzułmańskimi instytucjami finansowymi
(Religious supervision over Islamic financial institutions)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 52-74
Patrycja Chodnicka-Jaworska
Forma własności banku a credit rating
(Banks ownership and credit ratings)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 75-96
Małgorzata Pawłowska
Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego  kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro
(Profitability of banks in Poland during the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 97-126
Katarzyna Kochaniak
Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych – z doświadczeń krajów strefy euro
(Sight deposits and the households welfare – from the experience of Eurozone countries)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 127-142
Zbigniew Korzeb
Lichwa – fikcja czy rzeczywistość
(Usury – fiction or reality)
abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 143-158
Krzysztof Świeszczak
Zaufanie w świecie finansów w obliczu rozwoju technologii na przykładzie banków i sektora FinTech
(Confidence in the financial world in the face of technological developments on the example of banks and the FinTech sector)
abstrakt
pełny tekst
Recenzje
nr 2 (67) 2017, s. 159-165
Andrzej Sławiński
Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk,  Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?
(Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk, The euro paradox. How to get out of the single currency trap?)
tekst
nr 2 (67) 2017, s. 166-170
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Anna Dobrzańska, Polityka makroostrożnościowa banku centralnego
(Anna Dobrzańska, Macroprudential policy of the Central Bank)
tekst