Bezpieczny Bank nr 2 (67) 2017, s. 127-142

Zbigniew Korzeb
Katedra Finansów i Rachunkowości Politechniki Białostockiej

Lichwa – fikcja czy rzeczywistość

Usury – fiction or reality

Streszczenie

Celem opracowania jest charakterystyka regulacji antylichwiarskich w Polsce oraz diagnoza obecnych warunków rynkowych udzielania kredytów i pożyczek konsumpcyjnych. W artykule wykazano, że obecne przepisy są skutecznie omijane przez firmy pożyczkowe i banki dzięki dużej pomysłowości tych instytucji w zakresie ustanawiania dodatkowych opłat i prowizji pobieranych od konsumentów. Praktyki stosowane przy udzielaniu kredytów i pożyczek zanalizowane w artykule dowodzą, jak trudne do zdefiniowania i skodyfikowania są regulacje i procedury antylichwiarskie.

Słowa kluczowe: banki, pozostałe instytucje kredytowe, prawo karne

Abstract

The aim of this article is presentation of the characteristics of anti-usury regulations in Poland, and diagnosis of the existing market conditions as far as consumer credits and loans are concerned. The article demonstrates that the existing regulations are effectively circumvented by loaning companies and banks, with use of their significant creativity in creating extra fees and commissions charged to customers. The practises used when granting credits and loans, analysed in the article, show how difficult it is to define and regulate the anty-usury rules and procedures.

Key words: banks, non-bank credit institutions, criminal law

Pełny tekst artykułu w pdf: