Zawartość numeru:
Autor Tytuł Tekst
nr 1 (70) 2018, s. 6-7
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy
nr 1 (70) 2018, s. 8-33
Monika Marcinkowska
Dostępność danych sprawozdawczych banków – warunek sprawowania dyscypliny rynkowej i rozwoju badań naukowych nad bankami
(Availability of bank reporting data – the condition for market discipline and development of research on banks)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 34-51
Antoni Chrzonstowski
Scenariusze ewolucji Międzynarodowego Systemu Walutowego w świetle teorii pieniądza
(Scenarios for the evolution of the International Monetary System in the light of the theories of money)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 52-68
Anna Dobrzańska
Kolegialne organy makroostrożnościowe w UE – analiza rozwiązań instytucjonalnych
(Macroprudential committees in the EU – an analysis of institutional arrangements)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 69-94
Marcin Borsuk
Koncepcja wymogu bufora testów warunków skrajnych
(Concept of stress testing buffer requirement)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 95-123
Tomasz Potocki
Problem niestabilności finansowej na przykładzie gospodarstw domowych na obszarach wiejskich
(Financial instability of households from rural regions)
abstrakt
pełny tekst
nr 1 (70) 2018, s. 124-145
Michał Boda
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych
(Analysis of the sensitivity of mortgage servicing costs to changes in interest rates)
abstrakt
pełny tekst