Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ogłasza rekrutację
dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji administratora (zarządcy)
podmiotów objętych przymusową restrukturyzacją

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn zm.) Fundusz aktualizuje listę osób zainteresowanych pełnieniem funkcji administratora podmiotu w restrukturyzacji.

W rekrutacji mogą brać udział specjaliści z sektora finansowego, w szczególności z sektora bankowego.

Do głównych zadań administratora należeć będzie:

 • podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji celów przymusowej restrukturyzacji;
 • podejmowanie czynności wynikających z wykonywania obowiązków należących do właściwości organów podmiotu w restrukturyzacji wynikających ze statutu, umowy spółki, regulacji wewnętrznych podmiotu w restrukturyzacji lub odrębnych przepisów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, w szczególności ekonomiczne lub prawnicze;
 • doświadczenie zawodowe zapewniające skuteczną realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora podmiotu w restrukturyzacji, w tym:
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym oraz
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania w podmiotach z sektora finansowego;
 • znajomość przepisów ustawy o z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisów regulujących działalność banków i kas oraz działalność maklerską, w szczególności z zakresu prawa bankowego, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prawa spółdzielczego, obrotu instrumentami finansowymi, prawa spółek handlowych oraz zasad rachunkowości (PSR i MSR) i sprawozdawczości finansowej.

Osoby zainteresowana pełnieniem funkcji administratora powinna ponadto spełniać następujące wymagania dodatkowe:

 • nie była odwołana z pełnionej funkcji z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;
 • nie została na nią nałożona kara administracyjna w drodze ostatecznej decyzji organu właściwego w sprawach nadzoru bankowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, nadzoru nad rynkiem kapitałowym albo innych rodzajów nadzoru wchodzących w zakres nadzoru finansowego;
 • nie była skazana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego;
 • nie spowodowała udokumentowanej straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej;
 • nie orzeczono wobec niej prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani zakazu pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce handlowej lub w spółdzielni.

Warunki:

Zainteresowane osoby powinny złożyć formularz zgłoszeniowy, wypełniony zgodnie ze wzorem zamieszczonym jako załącznik do niniejszego ogłoszenia, wraz z kompletem dokumentów, w tym:

 • kserokopię dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie i staż pracy, poświadczoną za zgodność z oryginałem*;
 • oświadczenia, w brzmieniu określonym we wzorze formularza zgłoszeniowego;
 • kserokopię innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności kandydata, poświadczoną za zgodność z oryginałem*.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie pełnienia w okresie ostatnich dwóch lat funkcji zarządcy komisarycznego kasy lub członka zarządu komisarycznego banku lub firmy inwestycyjnej.

Osoby, które pełniły w okresie ostatnich dwóch lat funkcje zarządcy komisarycznego kasy lub członka zarządu komisarycznego banku lub firmy inwestycyjnej, wpisywane są na listę osób zainteresowanych pełnieniem funkcji administratora podmiotu w restrukturyzacji na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem dokumentów. Pozostałe osoby są wpisywane na ww. listę po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji:

 • na adres mailowy: rekrutacja@bfg.pl lub
 • pocztą na adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa z dopiskiem „DPR”.

Fundusz skontaktuje się z wybranymi osobami spełniającymi wymagania i warunki określone w ogłoszeniu.


* poświadczenie za zgodność z oryginałem – poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przesłanie kopii dokumentu pod warunkiem przedstawienia, do weryfikacji, oryginału dokumentu przed rozmową kwalifikacyjną