Bezpieczny Bank nr 4 (77) 2019, s. 127-146
https://doi.org/10.26354/bb.7.4.77.2019

Ewa Kulińska-Sadłocha
ORCID – 0000-0002-8183-6111
ewa.kulinska68@gmail.com

Polish Economic Society in Warsaw

Towards a new business model of cooperative banks

Abstract

The purpose of this work is to characterise the cooperative bank sector’s strengths, weaknesses, chances and threats identified by its representatives in Poland, as well as to determine desirable changes in the organisation and functioning of cooperative banks. In analytical terms, the assessments and conclusions were based on presentations and panel discussions of participants of the Forum of Cooperative Bank Leaders, which was held in Warsaw on 17–18 September 2019. It was concluded on the basis of the analysis that although cooperative banks are aware of their weaknesses and strengths as well as they see chances and threats for their operations, they clearly lack consensus on the shape and joint actions in the scope of the development of a new business model. The greatest expectations of these banks are connected with the development of electronic economy and digitisation, which requires considerable financial outlays and organisational effort. The key problem is the insufficient level of integration and cooperation within associations functioning and among them, as well as lack of willingness – even reluctance – of many banks to change the existing model. Greater integration of all entities in the cooperative bank sector is the necessary condition for the improvement of banks’ operations and their further development.

Key words: cooperative bank, business model, bank sector

JEL: G21, G28, O16

Bibliography

Król M., Procesy konsolidacyjne w bankowości spółdzielczej, „Bank”, 2019, nr 9

Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J., Credit co-operatives in the social market economy as illustrated by the co-operative banking sector in Poland, w: Social Aspects of Economic Activity, red. P. Pysz, WSB University in Poznan, Research Journal 2016, Vol. 68, No. 3

Kurkliński L., Idzik M., Obraz i przyszłość polskiej bankowości spółdzielczej w oczach samych spółdzielców i społeczności lokalnych, „Głos Banków Spółdzielczych”, 2019, nr 1

Michalik A., Korzenie polskiej spółdzielczości a rozwój sektora spółdzielczego w III Rzeczypospolitej, „Ekonomia społeczna”, 2013, nr 1

Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, red. M. Martynowski, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2014

Szambelańczyk J., Czy bankom spółdzielczym grozi „bankruption”. „Głos Banków Spółdzielczych”, 2019, nr 1

Szambelańczyk J., Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, 2015, nr 9

Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2006

Żółtkowski W, Dokąd zmierza bankowość spółdzielcza, „Bank”, 2019, nr 9

Dane miesięczne sektora bankowego – sierpień 2019 r., https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania, dostęp 21.09.2019 r.

Deklaracja Zasad Odpowiedzialnej Bankowości, https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-PRB-Signature-Document-2-Interactive-22-07-19.pdf, dostęp 10.09.2019 r.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019; https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-liderow-bankow-spoldzielczych-2019/ , dostęp 21.09.2019 r.

Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 28 marca 2018 r., https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Sektor_bankowy/metodyka_BION_bankow, dostęp 21.09.2019 r.

Raport o stabilności systemu finansowego, czerwiec 2019, NBP, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa 2019, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062019.pdf, dostęp 10.09.2019 r.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) http://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf, dostęp 21.09.2019 r.

Pełny tekst artykułu w pdf: