Bezpieczny Bank nr 2 (83) 2021, s. 59-73
https://doi.org/10.26354/bb.3.2.83.2021

Aleksandra Żywiec

olazywiec98@gmail.com
absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Prawa i Administracji. Laureatka II nagrody w konkursie BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego w kategorii prac licencjackich.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja systemu gwarantowania depozytów w Polsce

The Bank Guarantee Fund as an institution of the deposit guarantee system in Poland

Streszczenie

W efekcie rozważań nad uregulowaniem prawnym systemu gwarancji depozytów w Polsce, 15 grudnia 1994 r. rozpoczął działalność Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Celem działalności Funduszu jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji. Instytucja ta ma zapewniać równowagę w sektorze bankowym, przy zachowaniu ciągłości fundamentalnych funkcji finansowych i gospodarczych oraz minimalizacji potencjalnych zagrożeń przenoszonych z upadłej instytucji finansowej na sferę gospodarczą i bankową kraju.

Słowa kluczowe: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantowanie depozytów, system gwarancji depozytów

Abstract

As a result of deliberations on the legal regulation of the deposit guarantee system in Poland, on December 15, 1994, the Bank Guarantee Fund began operating. The purpose of the Fund’s operations is to take measures to ensure the stability of the domestic financial system, in particular by ensuring the functioning of the mandatory deposit guarantee system and conducting resolution. This institution aims to ensure balance in the banking sector, while maintaining the continuity of fundamental financial and economic functions and minimizing potential threats transferred from a failed financial institution to the economic and banking sphere of the country.

Key words: Bank Guarantee Fund, deposit guarantee, deposit guarantee system

JEL: G20, G21, H81, E50

Bibliografia

Baka W., Kawecka-Włodarczyk E., Grzybowski M., Iwanicz-Drozdowska M., Szambelańczyk J. (red.), „Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, Warszawa 2005
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. Urz. UE L. Nr 173
Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K. (red.), „Polskie prawo bankowe”, Warszawa 2006
https://www.bfg.pl/o-nas/wspolpraca-miedzynarodowa
https://www.bfg.pl/o-nas/wspolpraca-miedzynarodowa/podstawowe-zasady efektywnego-gwarantowania-depozytow
https://www.bfg.pl/o-nas/rada
https://www.bfg.pl/strefa_dokumentow/raporty-roczne
Obal T., „Kierunki prac Unii Europejskiej w dziedzinie gwarantowania depozytów, wnioski dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, Bezpieczny Bank 2007, Nr 2–3
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Dz. U. poz. 2146
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Dz. U. z 2017 r., poz. 203
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, Dz. U. z 2019 r., poz. 183
Stępień K., „Instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce z perspektywy instrumentów zapewniających stabilność finansową”, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, tom 9 (45) nr 3/2017
Sura R., „Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący”, Lublin 2013
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, t. j. z 2014 r., poz. 1866 z późn. zm.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 945 z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, t. j. z 2019 r., poz. 483 z późn. zm.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 795 z późn.zm.
Zawadzka P., Zimmerman P., Sura R., „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz”, Warszawa 2017
Żukowska H., Skibińska-Fabrowska I., „Instytucjonalne aspekty budowania stabilności finansowej w Polsce”, Lublin 2018