„Podstawowe zasady efektywnych systemów gwarantowania depozytów” (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) są zbiorem najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów służących poprawie efektywności funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów. „Zasady” zostały utworzone w 2009 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów przy współpracy Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów oraz Komisji Europejskiej. „Zasady” zostały zrewidowane w 2014 r.

„Podstawowe zasady efektywnych systemów gwarantowania” depozytów służą poszczególnym państwom jako punkt odniesienia dla wzmocnienia istniejących lub opracowania nowych systemów gwarantowania depozytów. W 2011 r. stały się częścią opracowanych przez Financial Stability Board Podstawowych Standardów Stabilnych Systemów Finansowych. Zostały także oficjalnie zaakceptowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy i są wykorzystywane w przeprowadzanych przez obie instytucje przeglądach sektora finansowego państw członkowskich MFW i Banku Światowego.