Informujemy, że w celu usprawniania procesu przekazywania danych o wysokości zobowiązań do zapłaty Bankowy Fundusz Gwarancyjny przygotował i udostępnił nową wersję plików wzorcowych (schematy XSD) dla dokumentów elektronicznych w formacie XML (o których jest mowa w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia w części „Wymogi techniczne dla plików XML”).

Pliki są niezbędne do sporządzania informacji według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajową Kasę Oszczędnościowo – Kredytową.

W terminie od 8 do 12 kwietnia 2019 r. udostępnione zostanie środowisko testowe umożliwiające przeprowadzenie testów nowej wersji schematów XSD.

Termin obowiązywania nowej wersji schematów XSD zostaje przesunięty na dzień 1 maja 2019 roku.

Na daną datę sprawozdawczą będzie można przysłać jedno sprawozdanie referencyjne – wszelkie uzupełnienia czy poprawki przekazywane w późniejszym terminie muszą mieć formę korekty sprawozdania. Przesyłane sprawozdanie referencyjne powinno zawierać aktualne dane dotyczące raportowanych funduszów. W przypadku przesłania w sprawozdaniu referencyjnym wyłącznie danych dotyczących  jednego funduszu i wobec potrzeby dosłania danych dla funduszu drugiego należy zachować formę korekty sprawozdania. Przesyłana korekta musi zawierać także dane funduszu przesłanego w sprawozdaniu referencyjnym (jeden plik xml). Przy przesyłaniu korekty pole „Korekta” musi mieć wartość większą od zera (podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla przejrzystości procesu mogą wstawiać w tym polu różne wartości w celu znakowania przesyłanych kolejnych korekt).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej kancelaria@bfg.pl