W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Finansów pracami nad zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 1080).

Wynika to z uchylenia Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 przez Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE, Bankowy Fundusz Gwarancyjny publikuje przygotowaną na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji wersję plików wzorcowych (schematy XSD) do celów przekazywania danych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów wraz z załącznikami (uzasadnieniem, OSR) jest dostępny na stronie RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321369

Pliki XML powinny być zgodne ze schematami XSD dostępnymi pod poniższymi linkami:

Przesyłane przez podmioty pliki XML muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

  1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej Funduszu (www.bfg.pl).
  2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.
  3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
  4. Pliki powinny być sporządzane zgodnie z instrukcją „Wymogi techniczne dla plików XML przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 w załączniku II zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia poszczególnych szablonów.

Produkcyjne wersje plików z danymi w ramach rozporządzenia muszą być przekazywane za pośrednictwem kanału teletransmisji (PORTAL BFG STP), zakładka „ROZP MF_87-EU2018/1624”. Możliwość przekazywania plików z danymi w ramach rozporządzenie będzie możliwa od dnia terminu obowiązywania schematów XSD.

Termin obowiązywania schematów XSD zostanie podany na stronie internetowej Funduszu po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej kancelaria@bfg.pl