Na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Przymusowa restrukturyzacja” – „Zobowiązania kwalifikowalne – zezwolenie na obniżenie” opublikowano komunikat dotyczący wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wezwanie do sprzedaży, wykup, spłatę lub odkup instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych przed ich umownym terminem zapadalności.
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem!