Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na doradztwo w zakresie obsługi umów Gwarancji Pokrycia Strat oraz innych umów wsparcia zawartych z beneficjentami.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc7d8386-fb9b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b