Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu i serwisu specjalnych pojemników sanitarnych do neutralizacji tamponów i podpasek.

Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy z dopiskiem: „oferta na usługę wynajmu i serwisu specjalnych pojemników sanitarnych”

oraz złożyć na adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

w terminie do dnia: 22 października 2020 r. do godziny 15.30.