Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego położonego przy ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9828152c-19a0-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5