Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup usług utrzymania czystości na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92539362-3dcb-11ee-9aa3-96d3b4440790