Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji w postaci subskrypcji na oprogramowanie Microsoft 365 Business Premium z usługą Teams oraz Microsoft Teams Rooms Pro (dalej „Oprogramowanie”) wraz z usługą wdrożenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady jak również wykaz Oprogramowania oraz zakres i wymagania dotyczące usługi wdrożenia realizacji zamówienia zostały określone w załącznik nr 1 do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) i Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec4ebc1b-b9eb-11ee-9897-f6855eb846c0