Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na trzy części”.

Oferty należy złożyć do dnia 18 lipca 2023 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem portalu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2023 r. o godzinie 12:00 – otwarcie ofert jest niejawne.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na portalu ezamowienia.gov.pl:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aea27b3-0c18-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b