Zakup fabrycznie nowego samochodu klasy Minibus

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm).

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup fabrycznie nowego samochodu klasy Minibus”

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia: