Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129).

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zjazdu gospodarczego oraz remoncie chodnika, miejsc postojowych i dziedzińca”

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert!
Oferty należy złożyć do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a40d3187-e46c-4736-b321-f3b06fa3d14d