Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku Zamawiającego w Warszawie przy ul. ks. I. J. Skorupki 4

UWAGA!!!! ZMIANA!!!!

Oferty należy złożyć do dnia 3 listopada 2022 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegowe wymagania zostały opisane w SWZ.

W związku z art. 121 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Numer ogłoszenie: 2022/BZP 00389657/01

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/98bed1c1-41ac-40bb-a646-d55991ac820e