Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza wstępne konsultacje rynkowe w zakresie wdrożenia usług wirtualnych pulpitów Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: „ustawa Prawo zamówień publicznych”) oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu (dalej: „Ogłoszenie”), w tym w Regulaminie wstępnych konsultacji rynkowych, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia (dalej: „Regulamin”).

UWAGA ZMIANA!!!!

Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2024 r.

UWAGA ZMIANA!!!!