W dniu 26 lipca 2018 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Rafineria”, w formie:

  • dotacji w kwocie 41 082 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 27 lipca 2018 r.