W dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi Millennium S.A. w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST, w formie:

  • dotacji w kwocie 67 492 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Bankiem Millennium S.A. umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 29 marca 2019 r.