W dniu 12 listopada 2019 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Alior Bankowi S.A. na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” („Kasa”) w procesie jej restrukturyzacji, w formie:

  • dotacji w kwocie 110 mln zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów przejmowanej Kasy,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Alior Bankiem S.A. umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 14 listopada 2019 r.