W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia ING Bankowi Śląskiemu S.A. w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w formie:

  • dotacji w kwocie 11 825 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 1 marca 2018 r.