W dniu 7 sierpnia 2017 r., na podstawie art. 264 ustawy o BFG, Fundusz wydał deklarację w sprawie możliwości udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzkiej SKOK) ING Bankowi Śląskiemu S. A.

W dniu 10 sierpnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu Bieszczadzkiej SKOK przez ING Bank Śląski S.A.