9 października 2016 r. weszła w życie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Na mocy nowej ustawy Fundusz otrzyma kompetencje umożliwiające przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji.

Fundusz może rozpocząć proces przymusowej restrukturyzacji, o ile zostaną wyczerpane możliwości uzdrowienia banku, SKOK-u lub firmy inwestycyjnej przez KNF i pod warunkiem, że będzie to służyło interesowi publicznemu.

W ramach przymusowej restrukturyzacji BFG będzie mógł:

  • sprzedać upadającą instytucję w całości lub w części,
  • utworzyć instytucję pomostową – specjalny podmiot, do którego zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania (depozyty) zagrożonej instytucji,
  • umorzyć niektóre zobowiązania zagrożonej instytucji w celu pokrycia jej strat lub zamienić je na akcje, tak aby odbudować jej kapitały i umożliwić jej dalszą działalność (tzw. bail-in),
  • przenieść wątpliwe aktywa do podmiotu wyspecjalizowanego w zarządzaniu takimi aktywami.

Nowa ustawa w niewielkim stopniu zmieniła dotychczasowe zasady gwarantowania depozytów.

Termin wypłaty środków gwarantowanych uległ skróceniu z 20 do 7 dni roboczych.

Kwota gwarantowana pozostała na niezmienionym poziomie równowartości 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania – w całości.