Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-739e332d-6c13-11ee-9aa3-96d3b4440790