Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) prowadzonego pn.: „Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01030a0d-dd83-43d0-a333-de9213f6e77b