Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich  w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ofertę można złożyć w następujący sposób (do wyboru Wykonawcy):

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@bfg.pl;
  • na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej BFG na platformie ePUAP: /BFG_Daz_WZ/SkrytkaESP

Sposób opracowania oferty:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT !

Oferty należy złożyć do dnia 3 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.