Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa prasy papierowej na rzecz Zamawiającego, tj. Bankowego Fundusz Gwarancyjnego.

  1. Ofertę można złożyć:

1) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (kod pocztowy 00-546) ul. ks. I. Jana Skorupki 4 pok.514 (kancelaria);

2)  za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora lub kuriera;

3) drogą elektroniczną na adres kancelaria@bfg.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 15.30.

Sposób opracowania oferty:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.