Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa prasy papierowej na rzecz Zamawiającego, tj. Bankowego Fundusz Gwarancyjnego.

Ofertę można złożyć:

  • bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (kod pocztowy 00-546) ul. ks. I. Jana Skorupki 4 pok.514 (kancelaria);
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora lub kuriera;
  • drogą elektroniczną na adres kancelaria@bfg.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 15.30.

Sposób opracowania oferty:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.