Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie, powstałą na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Działalność rozpoczął w maju 1995 roku.

Od 9 października 2016 r. jego funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842).

Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest inną państwową jednostką organizacyjną. BFG jest jednostką sektora finansów publicznych.

Organami Funduszu są Rada Funduszu oraz Zarząd Funduszu. Rada Funduszu sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu Funduszu. Zarząd Funduszu kieruje działalnością Funduszu i reprezentuje go na zewnątrz.