Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie, powstałą na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Działalność rozpoczął w maju 1995 roku.

Od 9 października 2016 r. jego funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842).

Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

Organami Funduszu są Rada Funduszu oraz Zarząd Funduszu. Rada Funduszu sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu Funduszu. Zarząd Funduszu kieruje działalnością Funduszu i reprezentuje go na zewnątrz.