Zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) w przypadku, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. podmiot krajowy jest zagrożony upadłością;
  2. brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania podmiotu krajowego pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością;
  3. działania wobec podmiotu krajowego konieczne są w interesie publicznym;

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydaje decyzję o wszczęciu wobec podmiotu krajowego przymusowej restrukturyzacji albo decyzję o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych.

Zgodnie z art. 101 ust. 10 ustawy o BFG, działania są podejmowane w interesie publicznym, jeżeli są konieczne dla zapewnienia realizacji co najmniej jednego z celów przymusowej restrukturyzacji, określonych w art. 66 ustawy o BFG, a osiągnięcie tych celów w takim samym stopniu nie jest możliwe w ramach sprawowanego nadzoru lub postępowania upadłościowego. Celami przymusowej restrukturyzacji są:

  1. utrzymanie stabilności finansowej, w szczególności przez ochronę zaufania do sektora finansowego i zapewnienie dyscypliny rynkowej;
  2. ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych lub prawdopodobieństwa ich zaangażowania wobec sektora finansowego lub jego poszczególnych podmiotów dla realizacji celów, o których mowa w pkt 1 oraz 3 – 5;
  3. zapewnienie kontynuacji realizowanych przez podmiot funkcji krytycznych;
  4. ochrona deponentów i inwestorów objętych systemem rekompensat;
  5. ochrona środków powierzonych podmiotowi przez jego klientów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonał oceny spełnienia warunków wydania decyzji o wszczęciu wobec SKOK „Nike” przymusowej restrukturyzacji albo decyzji o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych zgodnie z przepisami ustawy o BFG, rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1075 z dnia 23 marca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść planów naprawy, planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, minimalne kryteria, które właściwy organ ma poddać ocenie w odniesieniu do planów naprawy i grupowych planów naprawy, warunki udzielenia wsparcia finansowego w ramach grupy, wymagania wobec niezależnych rzeczoznawców, umowne uznanie uprawnień do umorzenia i konwersji, procedury i treść wymogów dotyczących powiadomienia i obwieszczenia o zawieszeniu oraz sposób funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny stwierdził, że nie zostały spełnione przesłanki wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec SKOK „Nike”, ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

SKOK „Nike” („Kasa”) nie odgrywa istotnej roli w sektorze finansowym. Kasa ma ok. 17 tys. członków, posiada 24 placówki w 6 województwach.

Ze względu na wielkość i skalę działania ewentualna upadłość Kasy nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej. Dotychczasowe doświadczenia i przeprowadzone analizy wskazują na niskie ryzyko wystąpienia „efektu zarażenia”. Dotychczasowe upadłości kas nie powodowały istotnego odpływu środków z sektora skok. Wkład SKOK „Nike” w rozwój i stabilne funkcjonowanie rynków oraz społeczności lokalnych ma charakter marginalny. Istnieje duże prawdopodobieństwo przejęcia klientów Kasy przez banki spółdzielcze lub komercyjne. We wszystkich lokalizacjach, w których występują placówki SKOK „Nike” funkcjonują placówki banków spółdzielczych lub komercyjnych w liczbie kilkukrotnie przewyższającej liczbę placówek Kasy.

Kasa nie jest podmiotem znaczącym w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy o BFG ani innym podmiotem o znaczeniu systemowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513 z późn. zm.).

Ewentualna upadłość SKOK „Nike” ogranicza zaangażowanie funduszy publicznych wobec sektora finansowego (wypłata środków gwarantowanych nie stanowi pomocy publicznej).

SKOK „Nike” nie realizuje funkcji krytycznych.

Ochrona deponentów zostanie zrealizowana. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zidentyfikował przeszkód dla realizacji wypłat środków gwarantowanych w ustawowym terminie tj. 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Kasa nie pełni roli powiernika, więc nie zachodzi konieczność ochrony środków powierzonych przez klientów.

Wobec wszystkich powyższych okoliczności, Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie stwierdził przesłanki interesu publicznego, która uzasadniałaby wydanie decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec SKOK „Nike”.