W Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (dalej: rozporządzenie), (Dz. U. poz. 1710). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 8 września 2017 r.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  (dalej: ustawa o BFG), zgodnie z którym minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania informacji, o których mowa powyżej, oraz sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji, mając na względzie konieczność prawidłowej realizacji zadań BFG.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres działalności BFG m.in. o planowanie i prowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm inwestycyjnych.

Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (dalej: Fundusz) przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1, oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu  postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy komisarycznego.

Informacje te będą pozyskiwane przez Fundusz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, banki, oddziały banku zagranicznego, firmy inwestycyjne lub spółdzielcze kasy-oszczędnościowo-kredytowe będą przekazywać na wezwanie BFG informacje sporządzone w zakresie, zgodnie z wzorem i formatem określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień określony w wezwaniu. Podmioty te z upływem 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia powinny być w stanie przekazać określone rozporządzeniem informacje, zgodnie z zakresem i formatem w nim określonym. Przed upływem trzeciego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, Fundusz może zwrócić się do podmiotu z wnioskiem o przekazanie wybranych informacji.

Dodatkowo Fundusz pragnie zaznaczyć, że podmioty nie są zobowiązane do przekazania informacji wraz z upływem 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, o ile nie otrzymają stosownego wezwania ze strony Funduszu.

Instrukcje uzupełniania załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Schematy do wybranych tabel:

Metryczka

Dla podmiotów stosujących MSR/MSSF

Dla podmiotów stosujących PSR

W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie rozporządzenia prosimy kierować je na adres: rozp330.6@bfg.pl

W pytaniu proszę wskazać nr tabeli oraz nr kolumny, której dotyczy pytanie, jak również nazwę podmiotu kierującego pytanie.

Odpowiedzi na przekazane na wyżej wskazaną skrzynkę mailową pytania będą systematycznie publikowane przez BFG na swojej stronie internetowej.

Fundusz zastrzega możliwość modyfikacji instrukcji uzupełniania załącznika w następstwie zgłoszonych pytań w zakresie w jakim zmiana ta będzie zgodna z rozporządzeniem.