Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa infrastruktury sieciowej – 3 Części”.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!

Oferty należy złożyć do dnia 9 lutego 2022 r. do godziny 11:00.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej z wykorzystaniem mniPortalu i ePUAP – szczegóły w SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą miniPortalu.

Identyfikator postępowania znajduje się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66d35a25-1799-47b7-b167-524a9aef0455