Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”) Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „BFG”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@bfg.pl.
 2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, listownie (na adres siedziby BFG – jak wyżej) albo drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bfg.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
  • Aby zapewnić rzetelną obsługę zgłoszenia, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do BFG i będą nagrywane. Podstawą prawną do rejestrowania rozmowy jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę taką może Pan/Pani wyrazić poprzez pozostanie na linii po odsłuchaniu komunikatu głosowego informującego o nagrywaniu.
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wspomagania procesu dokonywania wypłat środków gwarantowanych deponenta, określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793), wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane dotyczą oraz zabezpieczenia interesu prawnego administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane osobowe, które były podane przez Pana/Panią w czasie trwania rozmowy telefonicznej, np. imię, nazwisko i numer PESEL – jeżeli były wymagane.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym, ani do państw trzecich, natomiast mogą zostać przekazane odpowiednim organom, w  przypadku, gdy nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu sądowym.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres, po którym następuje przedawnienie roszczenia z tytułu gwarantowania depozytów, określony w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 7. Ponadto, BFG informuje, że ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez BFG narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane do BFG, w szczególności w sprawach związanych z wypłatą środków gwarantowanych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.