Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8a oraz art. 287 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) oraz uwzględniając opinię Komitetu Stabilności Finansowej, a także postanowienia uchwały nr 23/2022 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad określania docelowego poziomu środków gwarantowanych depozytów w bankach, podjęła uchwałę nr 50/2022 w sprawie obniżenia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach do 1,6 proc. kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów.

Po decyzji Rady docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach w Polsce pozostaje jednym z najwyższych w Europie i jest dwa razy wyższy niż minimalny poziom wskazany w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 149 z późn. zm.), tj. 0,8 proc.

Według danych na dzień publikacji komunikatu w zakresie środków systemu gwarantowania depozytów w bankach stanowiły one 1,83 proc. kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, co oznacza, że docelowy poziom w wysokości 1,6 proc. został osiągnięty. Oznacza to, że spełniona została przesłanka określona w art. 294 ust. 1 ustawy o BFG, w zakresie niepobierania składek na fundusz gwarancyjny banków.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872) („ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych”), Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dokonała określenia nowej łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2022 r., w wysokości 502 mln zł. Kwota ta odpowiada sumie składek wniesionych przez banki i oddziały banków zagranicznych na fundusz gwarancyjny banków w I kwartale 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych określenie i wniesienie składek należnych za wszystkie kwartały roku 2022 (w tym zawieszonych składek za II i III kw.) z uwzględnieniem nowej łącznej kwoty składek, nastąpi w IV kwartale 2022 r.

W przypadku różnicy pomiędzy sumą należnych składek za I, II, III i IV kwartał 2022 roku (określonych z uwzględnieniem nowej łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2022 r.) a wniesioną przez bank lub oddział banku zagranicznego składką za I kwartał 2022 r., kwota odpowiadająca niedopłacie powinna zostać wniesiona na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do dnia 15 grudnia 2022 r. W przeciwnym przypadku, na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych, powstała nadwyżka zostanie zaliczona na poczet przyszłych składek poszczególnych banków i oddziałów banków zagranicznych na fundusz gwarancyjny banków.

Informacja o wysokości składek za I, II, III i IV kwartał 2022 roku zostanie przekazana poszczególnym bankom i oddziałom banków zagranicznych do dnia 10 grudnia 2022 r.