Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872, „ustawa zmieniająca ustawę o listach zastawnych”), do dnia 31 października 2022 r. został zawieszony obowiązek wniesienia należnych za rok 2022 składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów wnoszonych przez banki i oddziały banków zagranicznych, które nie zostały wniesione przed dniem wejścia w życie tego przepisu, tj. do dnia 7 maja 2022 r.

W związku z powyższym, Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie określił wysokości składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów wnoszonych przez banki i oddziały banków zagranicznych należnych za II kwartał 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o listach zastawnych, określenie i wniesienie składek należnych za II i III kwartał 2022 r. nastąpi w IV kwartale 2022 r.