Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. nie pogorszyło sytuacji właścicieli i wierzycieli banku oraz pozwoliło ochronić 0,8 mld zł wierzycieli, w tym deponentów, których depozyty przekraczały poziom gwarancji BFG lub nie były objęte gwarancjami Funduszu oraz ponad 1,5 mld zł środków znajdujących się na funduszu gwarancyjnym BFG – wynika z analiz przeprowadzonych przez PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. W przypadku upadłości Idea Bank S.A, co było alternatywą wobec przymusowej restrukturyzacji, wierzyciele ci straciliby swoje środki.

Zgodnie z wynikającą z art. 241 ust. 1 ustawy o BFG zasadą niepogarszania praw wierzycieli (ang. no creditor worse off), po zakończeniu przymusowej restrukturyzacji niezależny podmiot dokonuje oceny, czy strata, jaką ponieśli wierzyciele podmiotu w restrukturyzacji, nie jest wyższa niż miałoby to miejsce wówczas, gdyby BFG nie podjął działań wobec zagrożonego podmiotu i zostałby on zlikwidowany w ramach standardowej procedury upadłościowej. Fundusz zlecił przygotowanie takiego oszacowania firmie PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Poniżej główne wnioski z raportu PwC:

  • żaden z właścicieli instrumentów kapitałowych ani obligatariuszy, którzy zostali dotknięci umorzeniem, nie odzyskałby swoich środków w ramach postępowania upadłościowego (likwidacja Banku);
  • kwoty odzyskane dla pozostałych kategorii wierzycieli (w tym deponentów) byłyby istotnie niższe w upadłości likwidacyjnej niż przy zastosowaniu procedury przymusowej restrukturyzacji. PwC szacuje, że przymusowa restrukturyzacja pozwoliła ochronić środki wierzycieli w wysokości 0,8 mld zł;
  • żaden z akcjonariuszy ani wierzycieli Banku nie poniósł w ramach przymusowej restrukturyzacji większych strat niż w przypadku hipotetycznej upadłości likwidacyjnej. Zasada niepogarszania sytuacji właścicieli oraz wierzycieli nie została złamana, a Fundusz nie jest zobligowany do wypłaty roszczenia uzupełniającego z tytułu strat poniesionych przez właścicieli i wierzycieli;
  • w przypadku upadłości jedynie roszczenia Funduszu zostałyby częściowo zaspokojone, tj. żaden inny podmiot (w tym np. osoby, których roszczenia wobec Idea Bank S.A. wynikają z zakupu za pośrednictwem banku obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A.) nie odzyskałby swoich należności.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Bank S.A. została wszczęta 31 grudnia 2020 r. ze względu na złą sytuację kapitałową banku. Z oszacowania wykonanego przez PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wg stanu na koniec sierpnia 2020 r. wynikało, że aktywa podmiotu nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynosiły minus 482,8 mln zł. 3 stycznia 2021 r. Idea Bank S.A. został przejęty przez Bank Pekao S.A.

Ponadto w dniu 25 sierpnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. Wśród oddalonych skarg jest m.in. skarga Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. Oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z naruszeniem prawa.

Z oszacowaniem 3, podobnie jak z innymi materiałami dot. przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., można się zapoznać pod adresem: https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-idea-bank-s-a/