Żaden z akcjonariuszy ani wierzycieli Getin Noble Bank S.A. nie poniósł w ramach przymusowej restrukturyzacji większych strat niż w przypadku hipotetycznej upadłości likwidacyjnej – wynika z Oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W raporcie stwierdzono, iż zasada niepogarszania sytuacji właścicieli oraz wierzycieli nie została złamana, a Fundusz nie jest zobligowany do wypłaty roszczenia uzupełniającego z tytułu strat poniesionych przez właścicieli i wierzycieli.

Z analiz Deloitte wynika, że w przypadku upadłości roszczenia Funduszu zostałyby jedynie częściowo zaspokojone, a żaden inny podmiot (w tym np. podmioty, które posiadały w Getin Noble Bank S.A. depozyty nieobjęte gwarancjami BFG, jak np. szkoły, szpitale czy inne jednostki samorządu terytorialnego) nie odzyskałby swoich należności.

Zgodnie z wynikającą z art. 241 ust. 1 ustawy o BFG zasadą niepogarszania praw wierzycieli (ang. no creditor worse off), po zakończeniu przymusowej restrukturyzacji niezależny podmiot dokonuje oceny, czy strata, jaką ponieśli wierzyciele podmiotu w restrukturyzacji, nie jest wyższa niż miałoby to miejsce wówczas, gdyby BFG nie podjął działań wobec zagrożonego podmiotu i zostałby on zlikwidowany w ramach standardowej procedury upadłościowej.

Rozpoczęta 30 września 2022 r. przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. pozwoliła ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 38,1 mld zł, łącznie z 3,3 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości.

BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., ponieważ zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:

1) Getin Noble Bank S.A. był zagrożony upadłością;

2) brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze, działania Getin Noble Bank S.A. lub systemu ochrony instytucjonalnej pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością;

3) wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym w szczególności jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, a także zapewnienie kontynuacji realizowanej przez Bank funkcji krytycznej w postaci obsługi przyjmowanych depozytów jednostek samorządu terytorialnego.

Z oszacowaniem 3, podobnie jak z innymi materiałami dot. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., można się zapoznać pod adresem: https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-getin-noble-bank-s-a/