W dniach 4 i 10 lutego 2021 r. odbyły się, zorganizowane ze współudziałem ZBP, wideokonferencje Funduszu, odpowiednio z bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi, których celem było zapoznanie sektora bankowego z projektowanymi zasadami określania wymogu MREL na podstawie tzw. Pakietu Bankowego (BRRD2/CRD V/CRR2).

Podczas spotkań zostały przedstawione prezentacje obrazujące preferowane przez Fundusz podejście, którego ostateczny kształt zależy od finalnego brzmienia projektu zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, implementującego przepisy BRRD2.