Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł porozumienie o współpracy z Agencją Gwarantowania Depozytów. Umowa ma zapewnić sprawną komunikację i współpracę między Funduszem a Agencją w celu utrzymania stabilności systemów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi.

Porozumienie ma na celu pogłębienie partnerskich relacji i wszechstronną współpracę w zakresie gwarantowania depozytów, wypłaty środków gwarantowanych, przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Dla realizacji tego celu BFG i Agencja Gwarantowania Depozytów zamierzają wymieniać doświadczenia i wiedzę poprzez konsultacje, spotkania dwustronne, łączone warsztaty, wymianę publikacji, udział we wspólnych projektach badawczych, tworzenie zespołów zadaniowych, dzielenie się doświadczeniami w zakresie IT i szkolenia pracowników.

Porozumienie zostało podpisane 22 marca w siedzibie Narodowego Banku Republiki Białorusi w Mińsku.