Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) informuje, że na ogólnodostępnej stronie internetowej pod adresem https://krajowyfunduszgwarancyjny.pl/ podmiot określający się jako Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A., opublikował logotyp Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co może wprowadzać potencjalnych odbiorców komunikatów strony internetowej w błąd, co do wzajemnych relacji KFG S.A. z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna (KFG Spółka Akcyjna wg danych w KRS) nie jest w żaden sposób powiązany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Produkty inwestycyjne oferowane za pośrednictwem ww. strony internetowej przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A. nie są i nigdy nie były objęte gwarancjami BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nigdy nie pełnił żadnej funkcji zabezpieczającej ani gwarantującej w stosunku do środków, które mogłyby zostać przekazane KFG S.A. na wskazanej powyżej stronie internetowej, w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści na niej upublicznionych.

Logotyp Bankowego Funduszu Gwarancyjnego został wykorzystany z naruszeniem autorskich praw majątkowych, bez wiedzy i bez uzyskania odpowiedniej zgody BFG oraz bez żadnej innej podstawy prawnej uzasadniającej jego publikację.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100.000 euro w złotych. Zasady gwarancji BFG określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 z późn. zm.).

Więcej informacji o zasadach gwarantowania depozytów można znaleźć pod adresem https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/