Poniżej główne tezy odpowiedzi Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotra Tomaszewskiego na pismo Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2021 r., dotyczące sytuacji obligatariuszy GetBack S.A. w związku z przymusową restrukturyzacją Idea Banku S.A.

 • Stanowisko przypisujące Funduszowi odpowiedzialność za sytuację majątkową obligatariuszy GetBack S.A. jest nietrafne. Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku została przeprowadzona przez Fundusz w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także prawa ochrony konsumentów. Wydanie decyzji było obowiązkiem BFG wynikającym tak z przepisów prawa unijnego, jak i krajowego.
 • Wydanie decyzji poprzedzone było wnikliwym postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy zachodzą przesłanki przymusowej restrukturyzacji, dlatego nie można zgodzić się z tezą stawianą w Piśmie ZRPO jakoby decyzja ta zapadła „nagle”.
 • Rzekoma  „poprawa sytuacji” Idea Bank, o której pisze ZRPO, jest jedynie medialną narracją. Jedyną alternatywą dla resolution Idea Banku było wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Możliwość zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy GetBack w postępowaniu upadłościowym byłaby czysto hipotetyczna.
 • Oferta Banku Pekao S.A. była jedyną, jaka wpłynęła do BFG. Nieprzyjęcie oferty Banku Pekao oznaczałoby niemożliwość przeprowadzenia procesu przymusowej restrukturyzacji bez konieczności równoczesnego dokonania umorzenia części depozytów, co byłoby podejściem nieakceptowalnym
 • Obowiązkiem Funduszu jest gwarancja depozytów. Zakres ochrony gwarancyjnej Funduszu określają przepisy ustawy o BFG, z której jasno wynika, że gwarancje Funduszu nie obejmują wszystkich produktów czy też instrumentów oferowanych przez Idea Bank, co dotyczy również obligacji GetBack.
 • Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku ochroniła interesy konsumentów posiadających depozyty ponad limit gwarancji ustawowej, którzy utraciliby swoje środki w przypadku upadłości Idea Banku oraz w przypadku przeniesienia do podmiotu przejmującego roszczeń obligatariuszy GetBack
 • Przymusowa restrukturyzacja jest prowadzona zgodnie z zasadą no creditor worse off, która oznacza, że żaden z wierzycieli podmiotu, wobec którego wszczęto przymusową restrukturyzację, nie może być potraktowany mniej korzystnie niż miałoby to miejsce w przypadku ogłoszenia upadłości tego podmiotu.
 • Fundusz nie ma możliwości podejmowania działań nakierowanych na poprawę sytuacji prawnej jednej konkretnej kategorii wierzycieli Idea Banku, tj. obligatariuszy GetBack (zwłaszcza kosztem deponentów Idea Bank), w szczególności jeśli ich sytuacja nie uległa pogorszeniu w porównaniu z jedynym rozwiązaniem alternatywnym, w postaci ogłoszenia upadłości Idea Banku.
 • Działania organu nadzoru są zgodne z prawem unijnym, a fakt przymusowej restrukturyzacji został notyfikowany właściwym instytucjom UE, tj. Komisji Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego.
 • Jednym z głównych celów przyjęcia na szczeblu unijnym przepisów o przymusowej restrukturyzacji banków była właśnie ochrona konsumentów oraz podatników przed koniecznością ratowania banków środkami publicznymi („no more bailouts”).
 • Działania podjęte w toku przymusowej restrukturyzacji w żadnej mierze nie naruszają konstytucyjnego prawa do sądu. Decyzja Funduszu jest przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej, co zapewnia pełną i bezstronną weryfikację kryterium zgodności tej decyzji z obowiązującym prawem.

Pismo Prezesa Zarządu BFG z dnia 09 lutego 2021 (pdf)