Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w dniu 28 lipca 2023 roku została oddana do użytkowania nowa wersja kanału teletransmisji Portal BFG posiadającą funkcjonalność – dwuskładnikowego uwierzytelniania użytkownika (2FA).

Celem wdrożenia nowej wersji portalu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przekazywania danych do Funduszu.

W nowej wersji system będzie prosił użytkownika o dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą drugiego składnika uwierzytelniania – kodu wysyłanego przez system na adres mailowy użytkownika podany w systemie Portal BFG.

UWAGA:

W nowej wersji Portalu BFG loginy, hasła dostępowe oraz uprawnienia użytkowników którzy aktywowali adresy mailowe zgodnie z korespondencją przekazaną przez Fundusz w dniu 4 lipca 2023 roku na adresy mailowe podane do obsługi kanału teletransmisji Portal BFG, nie uległy zmianie.

Użytkownikom, którzy nie potwierdzili adresu e-mail do dnia uruchomienia nowej wersji portalu dostęp do systemu zostanie zablokowany.

Odblokowanie zablokowanego konta na Portalu BFG jest możliwe po uprzednim potwierdzeniu korzystania z konta e-mail za pomocą kodu weryfikującego przekazanego w korespondencji w dniu 4 lipca 2023 roku oraz po przekazaniu informacji o tym fakcie do  administratora Portalu BFG drogą e-mail na adres dane@bfg.pl.

Po pozytywnym zweryfikowaniu przesłanego potwierdzenia dostęp do konta zostanie przywrócony a informacja o odblokowaniu konta zostanie przekazana drogą e-mail użytkownikowi kanału teletransmisji.

Z poważaniem
Departament Informatyki
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego