Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji zasilania wybranych urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11 grudnia 2020 r. do godziny 15.30.

Zmiana terminu składania ofert

W związku z zapytaniem jednego z uczestników postępowania, dotyczącym zakresu prac wymienionych w „przedmiarze robót” oraz „kosztorysie nakładczym” (dokumentacja przekazana zainteresowanym podmiotom), termin składania ofert zostaje zmieniony na 17 grudnia 2020 r. godz. 15.30.

Wszystkie zainteresowane podmioty otrzymają skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys nakładczy.

Pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.