Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MRELTREA Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”, „BFG”) zaktualizował przebieg ścieżki dojścia do docelowego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (MRELTREA).

Fundusz przyjął następujące założenia dotyczące wyznaczania śródokresowego wymogu MRELTREA dla podmiotów, w przypadku których w planach przymusowej restrukturyzacji lub grupowych planach przymusowej restrukturyzacji („plany”) zakłada się użycie instrumentu przymusowej restrukturyzacji. W bieżącym cyklu planistycznym, Fundusz będzie określał śródokresowy wymóg MRELTREA, który podmioty powinny spełnić do 31 grudnia 2022 r., w oparciu o tę samą formułę co w przypadku śródokresowego wymogu MRELTREA, który podmioty są obowiązane spełniać od 1 stycznia br. (Rys. 1). Przyjęte podejście dotyczy także ścieżki dojścia w odniesieniu do wymogu podporządkowania MRELTREA.

Źródło: opracowanie BFG

Wyznaczając wymóg Fundusz będzie brał pod uwagę aktualny poziom nadzorczych wymogów kapitałowych.

Fundusz będzie stosował zmienione zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MREL zgodnie z harmonogramem przyjmowania przeglądów i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. W przypadku podmiotów krajowych będących podmiotami zależnymi w grupach transgranicznych, dla których przyjęcie planów oraz wyznaczenie minimalnych poziomów funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych następuje w formie wspólnej decyzji, może się zdarzyć, że przyjęcie wspólnych decyzji uwzgledniających zmienioną ścieżkę dojścia do docelowego poziomu MRELTREA nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

W takich przypadkach do czasu przyjęcia nowych wspólnych decyzji uwzględniających zaktualizowane śródokresowe wymogi MRELTREA Fundusz, monitorując spełnienie śródokresowego wymogu MRELTREA, będzie brał pod uwagę fakt procedowanych zmian poziomu śródokresowego MRELTREA.

Pozostałe założenia metodyki MREL, w tym metodyka wyznaczania docelowego poziomu MRELTEM, wyrażonego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej, oraz celów śródokresowych pozostaje niezmieniona.