W związku z wpływającą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego korespondencją od klientów Getin Noble Bank S.A. zawierającą oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, Fundusz informuje, iż adresatem przesłanego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności winien być Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, którym jest Pan Marcin Kubiczek.

Jednocześnie Fundusz informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 z późn. zm.) wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności. Natomiast, jak wynika z Obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zamieszczonego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 r. ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Wierzyciele upadłego Getin Noble Bank S.A. zostali jednocześnie wezwani do „zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazano adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów” (zob. więcej informacji w sprawie na https://krz.ms.gov.pl/).

W przedmiotowym postępowaniu upadłościowym ww. trzydziestodniowy termin upływa w dniu 19 sierpnia 2023 r.

Z uwagi na powyższe, przesyłana do Funduszu korespondencja pozostaje bez rozpatrzenia.